Cán bộ, giáo viên và phụ huynh nhà trường đang hoàn tất công đoạn bảo vệ cây đã trồng